ภาพข่าวการศึกษา

ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ทำเนียบบุคลากร


ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่

นายสุกิจ  ร่วมสุข
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายพัลลภ  โพธิ์กฎ

นางสินีนาถ  วงษ์เพ็ญ

นางชนมน  ทองลุม

นางพิมล สารการ

นางอรทัย  โพธิ์กฎ

นายธงชัย  พลพวก

นางสุวิมล  เชษฐา

นายเกรียงศักดิ์  สายพิมพ์

นางสุชีรพงษ์  โพธิ์กฎ

นางเสาวนี  มรกตเขียว

นางวารุณี  นคราวนากุล

นายกฤษณ์  การินทร์

นายพันธ์ศักดิ์  เครือวงศ์

นางเกยูร  เจือทอง

นายสมัย  เป็นมงคล

นายสุภาชัย  ทองทา

นางสุนันทา  นามศิริ

นางมนัสนันท์  เพ็งมีศรี

นางวาสนา  ปามุทา

นายสมศักดิ์  ทองทา

นางสาวศิริจันพร  คำอินทร์

นางสาวรัฐณากร  รวมธรรม

นางณณิชาพร  นักผูก

นางสาวชนพิชา  บุญหนุน

นางสาวณัฐกุล  โคตรจันทร์

นายไสว  หนองดี

นายกวี  ถนัดค้า


 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 20 มกราคม 2015 เวลา 13:30 น.)

 


นายสุกิจ ร่วมสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน